SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Sprawozdanie nauczyciela mianowanego z realizacji planu rozwoju zawodowego ubiegającego się o stopień  nauczyciela  dyplomowanego.

Termin rozpoczęcia stażu: 1.09.2009r.

Termin zakończenia stażu: 31.05.2012r.

  Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

  Jestem nauczycielem języka angielskiego, zatrudnionym w Gimnazjum w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Brudzewie od 2002 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580), dnia 1 września 2009 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Staż trwał dwa lata i dziewięć miesięcy.

  Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Ponadto przy pisaniu planu rozwoju zawodowego brałam pod uwagę założenia innych dokumentów, m.in. Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu Gimnazjum oraz Programu Profilaktyki i planu pracy szkoły.  Starałam się uwzględnić  potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego. Plan rozwoju uwzględnia także mój czynny udział w wydarzeniach szkoły oraz jej promowanie przez organizację uroczystości szkolnych, wzbogacenie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności, wspomaganie ucznia słabego i zdolnego, aktywny udział w pracy zespołu nauczycieli humanistów. Starałam się również nie pomijać moich zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć. W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w planie rozwoju zawodowego ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan rozwoju w swym założeniu stanowi  także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą nowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Okres stażu będący pewnym odcinkiem mojej pracy pedagogicznej jest okazją do zweryfikowania opinii , jakim jestem pedagogiem i wychowawcą.

  Opis realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

 

 

Opis i analiza realizacji wymagań o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

  Aby zrealizować powyższe wymagania, w planie rozwoju zawodowego wyznaczyłam sobie oraz zrealizowałam następujące zadania:

 1. Poznanie procedury awansu zawodowego:

  Przed przystąpieniem do pracy nad Planem Rozwoju Zawodowego dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, aby w ten sposób móc jak najdokładniej i najrzetelniej opisać zakres działań na najbliższe 3 lata. Głównym celem tego działania było zdobycie wyższego stopnia awansu zawodowego oraz określenie kierunku mojego rozwoju zawodowego. Analizowane dokumenty to m.in.:

 • Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli)
 • Rozporządzenie MENiS z dn.3.08.2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nzuczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580 z 2007r).

  Zmiany w prawie oświatowym starałam się śledzić na bieżąco na różnych stronach internetowych , m.in. www.men.gov.pl, www.portaloswiatowy.pl , www.glos.pl .

Efekty:

 • Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego,
 • Poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,
 • Opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.

   W swej pracy podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy. Realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi. Wynikało to ze specyfiki szkoły oraz pełnienie funkcji wychowawcy. Stąd też wynika konieczność samokształcenia się, jak też współpracy ze wszystkimi podmiotami. Będą to między innymi szkoła, jednostki samorządowe, kulturalne, porządkowe, charytatywne i inne.

2.        Dogłębne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:

  We wrześniu 2009 r. ponownie przeanalizowałam dokumentację szkolną, m.in.: Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, Statut Gimnazjum, Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz Regulaminy. Ponadto przypomniałam sobie wytyczne zawarte w Podstawie Programowej nauczania, w szczególności w Podstawie Programowej z Języka Obcego dla Gimnazjum.

   Do powyższych dokumentów wracałam systematycznie przez cały okres stażu, postępując zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi.

Efekty:

 • Systematyczna kontrola  i możliwość planowania swojej pracy

3.        Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez:

Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism.

  Literatura fachowa, zarówno pedagogiczna, jak i metodyczna stanowi dla mnie źródło pomysłów, rozwiązań czy wskazówek, jak postępować w trudnych sytuacjach. Z tego powodu wielokrotnie korzystałam, korzystam i na pewno będę korzystać z tego typu literatury.  Są to pozycje, które posiadam we własnej biblioteczce, ale także te, z których korzystałam w bibliotekach.

Wśród książek, które zwróciły moją uwagę są:

 • „Zasady nie są dla tchórzy”, Jak zachować równowagę miedzy miłością a dyscyplina w wychowywaniu dzieci” James C. Dobson, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1989,
 • „Porady pedagoga i psychologa”, cz.I poradnika dla rodziców i nauczycieli, Kazimiera Podgórska, Małgorzata Uzarska, Fundacja „Nasza Przyszłość”, Toruń 2001,
 • Korzystałam z poradników metodycznych: „Trudna klasa: opanować, wychować, nauczyć”, „Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego”.

   Ciekawe czasopisma językowe, z których często korzystam to: Anglorama, The Teacher, Exam Help-kompendium anglisty, Extra English, English Matters.

Śledzenie stron internetowych:

   Oprócz pozycji książkowych często śledzę artykuły pojawiające się na stronach internetowych oraz korzystam z zasobów stron, m.in.: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.e-ang.pl, www.ang.pl, www.education.gov.uk, www.learnenglish.britishcouncil.org, www.sozoexchange.com, www.esl.about.com , www.angielski.gazeta.pl , www.iriddler.com, www.isel.edu.pl i wiele innych.  Są to nie tylko polskie strony, ale też strony w języku angielskim, co daje mi gwarancję poprawności językowej. Często sięgam po nie w przypadku niepewności, poszukuję rozwiązań czy ciekawych pomysłów na lekcję.

Efekty:

 • Wymienione powyżej pozycje:
 • Pomogły mi ustosunkować się do pracy z dzieckiem,
 • Wzbogacić wiedzę i umiejętności,
 • Poznać nowe metody pracy i dostosować je do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • Wprowadziły wiele ciekawych rozwiązań na lekcjach oraz pomogły rozwiązać wiele problemów  pedagogicznych (np. problem z dyscypliną w niektórych klasach, problem z brakiem motywacji wśród niektórych uczniów czy problem z efektywnym uczeniem się.

4.        Uczestnictwo w pracach organów szkoły  związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań-aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli humanistów jako koordynator.

   Począwszy od początku pracy w Gimnazjum aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły. Były to zadania wynikające nie tylko z zakresu moich obowiązków, ale również czynności dodatkowe. Pracowałam w różnych zespołach zdaniowych i na bieżąco wykonywałam powierzone mi zadania. Poniżej przedstawię te, które dały mi najwięcej satysfakcji, przyczyniły się do mojego rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim podniosły jakość pracy szkoły.

   W latach 2010/201 razem z wyznaczonymi do tego osobami pełniłam funkcję koordynatora zespołu przedmiotowego nauczycieli humanistów. Na początku roku szkolnego naszym zadaniem było przygotowanie planu pracy zespołu oraz harmonogramu na bieżący rok szkolny. Uwzględniał on różne zadania zlecone przez Dyrekcję Szkoły, a także własne propozycje działań w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Następnie czuwałam nad realizacją zaplanowanych działań, poprzez organizowanie spotkań Zespołu, w których aktywnie uczestniczyłam. Razem z koleżankami dokumentowałyśmy wykonanie zadań w postaci sprawozdań. Moim zadaniem było również przypominanie członkom Zespołu o wywiązaniu się z zaplanowanych przedsięwzięć.

   W trakcie roku szkolnego zbierałam informacje o nowych akcjach nauczycieli i uczniów, wynikach konkursów przedmiotowych, a następnie uwzględniałyśmy wszystkie te informacje w przygotowaniu sprawozdania.

   Na spotkaniach Zespołu dyskutowaliśmy o trudnościach wychowawczych w szkole, dzieliliśmy się doświadczeniem w ich przezwyciężaniu, umawialiśmy lekcje otwarte, dzieliliśmy się informacjami dotyczącymi różnych dostępnych form dokształcania, omawialiśmy spostrzeżenia po kiermaszu podręczników oraz  po praktykach studentów.

   Dużo uwagi poświęciliśmy też metodzie projektu edukacyjnego. Każdy z nauczycieli podał propozycję własnych tematów, które zostały umieszczone na naszej szkolnej stronie internetowej.

   Oprócz pracy w zespole humanistów intensywnie udzielałam się w zespole nauczycieli języka angielskiego. W ramach swoich obowiązków podjęłam się oceny poziomu zaawansowania uczniów. W ramach tych działań  przygotowywałam i przeprowadzałam testy kompetencji klas pierwszych, oceniałam prace, a następnie wraz z pozostałymi anglistami dokonywaliśmy podziału uczniów na grupy według poziomu zaawansowania oraz wybieraliśmy odpowiednie podręczniki. Począwszy od 2008 r., kiedy to po raz pierwszy uczniowie pisali egzamin gimnazjalny z języka obcego brałam czynny udział w organizacji tej części egzaminu. Było to najpierw przygotowanie próbnego egzaminu dla klas trzecich, a później pomoc techniczna podczas egzaminu właściwego dla klas trzecich. Moja pomoc nie kończyła się jednak na tym, gdyż jeszcze, wraz z innymi anglistami ocenialiśmy próbne egzaminy, a moim zadaniem było również przeprowadzenie analizy egzaminów i napisanie wniosków do dalszej pracy.  W roku szkolnym 2011/12 przygotowałam testy i przeprowadziłam analizę kompetencji uczniów klas I-III gimnazjum. W ramach naszych spotkań wygłosiłam referat oparty na mojej pracy magisterskiej na temat: „Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne”. Omówienie sposobów wyjaśniania niektórych zagadnień w sposób prosty i zrozumiały dla ucznia.

   Praca w zespole językowym była i jest niezwykle owocna. Przyczynia się do wymiany uwag, doświadczeń, a niejednokrotnie również materiałów dodatkowych, które są przydatne w pracy i często uatrakcyjniają lekcję. Współpraca z resztą grona językowców to też okazja do wdrażania nowych, wspólnie wypracowanych pomysłów.  Zaangażowanie koleżanek i kolegi, ich uwagi i opinie często były bodźcem do wprowadzenia zmian i doskonalenia samej siebie.

 Efekty:

 • podniesienie jakości pracy szkoły;
 • opracowane wnioski poegzaminacyjne i ustawiczne podnoszenie poziomu nauczania;
 • wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów;
 • możliwość realizacji umiejętności organizacyjnych;
 • zdobywanie nowych doświadczeń;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej;
 • wprowadzanie nowych metod pracy;
 • możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 • inspiracja do podejmowania nowych działań;
 • nabycie umiejętności analizy danych i pisania różnego rodzaju dokumentów;
 • satysfakcja z realizacji zamierzeń;

 

5.        Organizowanie i udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych:

   Od początku mojej pracy dydaktycznej bardzo dużą uwagę przywiązywałam do organizacji konkursów i zachęcałam uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy poprzez udział  w różnego typu konkursach i olimpiadach. Uczestniczyłam w przygotowaniu lub byłam opiekunem uczniów w następujących konkursach:

 • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – przygotowanie uczniów do etapu szkolnego i powiatowego;
 • Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej we Władysławowie;
 • Powiatowy Konkurs  Wiedzy  o USA organizowany przez Gimnazjum w Słodkowie;
 • Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej organizowany przez Gimnazjum w Słodkowie;
 • Szkolny Konkurs Plastyczno-Językowy- którego jestem pomysłodawcą;
 • Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Bee Good at English” organizowany przez Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Grzymiszewie;
 • Konkurs Języka Angielskiego „Shooting Star” organizowanego przez Wójta i Radę Gminy Brudzew we współpracy z ZSG w Brudzewie;
 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku, opieka i przygotowanie uczniów do rywalizacji grupowej;
 • W planach Międzyklasowy Konkurs Piosenki Języka Angielskiego dla klas 4-6 SP i I-III gimnazjum.

Efekty:

 • zwiększenie zainteresowania językiem angielskim,
 • poszerzanie wiedzy i pokonywanie przez uczniów własnych słabości,
 • podnoszenie jakości pracy szkoły, promocja szkoły na terenie powiatu i województwa,
 • znajdowanie i rozwijanie talentów językowych,
 • kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką,

6.        Udział w warsztatach i konferencjach metodycznych adekwatnych do potrzeb nauczyciela:

   Praca nauczyciela wymaga stałego poszerzania wiedzy zarówno w obszarze nauczanego przedmiotu, jak i zakresie pedagogiki i metodyki. Aby wzbogacić własny warsztat i metody pracy na bieżąco uczestniczę w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach w ramach zewnątrzszkolnego i wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Niektóre z nich to:

 • Szkolenie na temat: „Opiekuńczo wychowawcza rola nauczyciela-wychowawcy klasy”- 15.11.2011r.
 • Szkolenie członków rady pedagogicznej na temat realizacji projektu: ”Ty Też Potrafisz” 18.06.2010r.
 • Szkolenie na temat ewaluacji wewnątrzszkolnej w szkole 21.03.2011r. Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego w oparciu o rozporządzenie MEN z dn. 7.10.2009r.
 • Szkolenie „Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w ZSG w Brudzewie według nowych przepisów prawa oświatowego – 21.03.2011
 • Szkolenie – Projekt edukacyjny w Gimnazjum w praktyce szkolnej.
 • Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” zorganizowane przez ratownika medycznego: Arletę Kujawę. 28.03.2011r.
 • Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 15.09.2009r.
 • Warsztaty metodyczne “Modern Teaching=Active Learning” – zorganizowane przez WSZPN i Richmond Publishing 13.03.2010r.
 • Warsztaty metodyczne zorganizowane przez WSZPWN i Richmond Publishing – “Toying with games-the best part of childhood in the classroom” – 13.03.2010r.
 • Warsztaty metodyczne zorganizowane przez WSZPWN i Richmond Publishing – „Teaching (un)plugged” by Mathew La Fontaine.
 • Szkolenie nauczycieli języka angielskiego zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na temat: „Zmiany w Egzaminie Gimnazjalnym”.
 • Szkolenie:” Rola dialogu międzykulturowego w kształtowaniu postaw ucznia” –pogłębianie wiedzy na temat dialogu międzykulturowego i jego praktyczne wykorzystanie w działaniach edukacyjnych i wychowawczych-  organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie –31.03.2009r.
 • Szkolenie w zakresie „Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji”

Efekty:

 • nabywanie i wykorzystanie nowych wiadomości i umiejętności w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 • uatrakcyjnienie lekcji języka angielskiego poprzez wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń;
 • wymiana doświadczeń, poglądów i spostrzeżeń z innymi nauczycielami w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 • udoskonalenie swojego warsztatu pracy w kwestii przygotowania uczniów do nowego egzaminu gimnazjalnego 2012 z języka angielskiego;
 • poszerzenie umiejętności wychowawczych służących efektywnemu radzeniu sobie z dyscyplinowaniem uczniów w klasie;
 • zdobycie wiedzy w zakresie oceny sytuacji stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia oraz niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
 • podniesienie jakości pracy szkoły dzięki zwiększeniu aktywności nauczycieli wdrażających innowacyjne działania wypracowane w ramach WDN-u;
 • własny rozwój poprzez uczestnictwo w WDN-ach;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń na forum szkoły, a następnie wykorzystanie zdobytych wiadomości w pracy zawodowej;
 • uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej;

   Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy. Aby dobrze wykonywać swoje obowiązki i nie ulec rutynie starałam się uzupełniać wiedzę w tym zakresie, głównie przez samodzielne douczanie się. Kilka razy przeprowadziłam pedagogizację rodziców na wybrane przez nich tematy.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej

1.        Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

   Nauczyciel, chcący sprostać wymaganiom współczesnego świata, w tworzeniu swojego warsztatu pracy musi korzystać z technologii komputerowej.

   W związku z potrzebą tworzenia licznych pomocy dydaktycznych na zajęcia z języka angielskiego: kart pracy, scenariuszy zajęć, gier słownych, dyplomów na konkursy itp., stale korzystam z zasobów internetowych portali edukacyjnych oraz edytora tekstu Word. Najczęściej korzystałam z adresów: www.anglisci.pl, www.teacher.pl, www.profesor.pl.

   Staram się systematycznie uzupełniać zbiór płyt CD i DVD, słowników multimedialnych orz programów komputerowych, które można wykorzystać do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

   Jako wychowawca korzystałam z programów Microsoft Office Excel i Word. Opracowywałam statystyki oraz zestawienia klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej.  Uczniowie z mojej klasy wychowawczej mogli wykazać się aktywnością przygotowując na takie lekcje referaty na interesujące ich tematy, stanowiące podstawę do późniejszej dyskusji.

   Przez cały okres stażu przygotowując się do zajęć korzystałam z portali internetowych i programów edukacyjnych. Czerpałam z nich pomysły do przygotowywania ciekawych scenariuszy lekcji przystosowanych do poziomu moich uczniów. Na bieżąco śledziłam informacje od wydawnictw językowych (dotyczące zmian w egzaminach, nowości wydawniczych, organizowanych konkursów), które otrzymywałam drogą elektroniczną.

   Zgodnie z podstawą programową na lekcjach języka angielskiego realizowałam tematy dotyczące technologii informacyjnej w dziale nauka i technika. Aby uczniowie wykazali się większym zaangażowaniem i zainteresowaniem starałam się takie tematy przeprowadzać w pracowni informatycznej z wykorzystaniem komputera. Niejednokrotnie również zadaniem domowym uczniów było przygotowanie pracy z wykorzystaniem komputera lub strony internetowej. Korzystałam z tablicy interaktywnej i dostępnych programów interaktywnych między innymi: TECHER’S RECOURCE CD – „PROJECT COMMUNICATIVE ACTIVITIES” wydawnictwa OXFORD UNIVERSITY PRESS oraz JĘZYK ANGIELSKI PLANSZE INTERAKTYWNE WYDAWNICTWA WSIP. Oprócz tego korzystam z tablicy interaktywnej przygotowując swoje własne lekcje na bazie filmów w oryginalnej wersji językowej.

2.        Publikacje scenariuszy zajęć na stronach internetowych:

   W trakcie trwania stażu opublikowałam na mojej stronie internetowej www.as.hugeprofits.eu mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, konspekt lekcji otwartej z języka angielskiego, test leksykalno-gramatyczny przygotowany na konkurs języka angielskiego. Po zakończeniu stażu 31 maja 2012r. planuję również opublikować na mojej stronie moje sprawozdanie z realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego. Na stronie umieszczam również ciekawe zadania rozwijające umiejętności językowe uczniów, takie jak: teksty piosenek, informacje dotyczące egzaminów, planowane zadania, humor w j. angielskim itp.

   W trakcie trwania stażu kontaktowałam się z rodzicami za pomocą e-maila, telefonu komórkowego i stacjonarnego. Zgłoszenia na konkursy wysyłałam faxem.

Efekty:

 • ciekawsze lekcje z języka angielskiego dzięki wykorzystaniu ćwiczeń na kartach pracy, urozmaicenie zadań językowych;
 • poszerzenie umiejętności informatycznych uczniów poprzez zajęcia w pracowni komputerowej lub wykonanie zadań domowych;
 • podniesienie atrakcyjności procesu dydaktycznego – lekcje języka angielskiego stają się ciekawsze dla uczniów;
 • systematyczne dokształcanie się poprzez korzystanie z portali językowych;
 • dzielenie się własną wiedzą i korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli;
 • ułatwione prowadzenie dokumentacji klasy, estetyczne wykonanie dyplomów i testów.
 • kształcenie na odległość;

 

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

   Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest elementem koniecznym w pracy każdego nauczyciela. Bez względu na realizację ścieżki awansu zawodowego wymiana doświadczeń i wiedzy jest koniecznością, ponieważ pozwala na doskonalenie swojego warsztatu pracy, zdobywanie nowej wiedzy, korektę form i metod pracy oraz samoocenę i korektę podejmowanych działań. Do realizowanych działań można zaliczyć:

1.        Opieka nad praktykantką:

   We wrześniu 2010 roku sprawowałam opiekę nad studentką filologii angielskiej i rosyjskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,  która zgłosiła się do naszej szkoły z prośbą o umożliwienie jej odbycia praktyki.

   Organizacja praktyki studenckiej obejmowała dwa tygodnie zajęć. W ich trakcie zapoznałam studentkę z dokumentami szkoły tj. Statutem Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie, Regulaminem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Przedmiotowym Systemem Oceniania,  Programem Wychowawczym oraz tajnikami i obowiązkami pracy nauczyciela.

   W pierwszym tygodniu praktyk praktykantka obserwowała prowadzone przeze mnie lekcje pogłębiając w ten sposób znajomość metod i form nauczania w zakresie języka angielskiego. W drugim tygodniu sama prowadziła zajęcia ujęte podstawą programową. Przygotowywała konspekty oraz dodatkowe materiały do zastosowania podczas lekcji.

   Opieka nad praktykantką dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, podnoszenia jakości pracy szkoły. Wpłynęła na kształcenie nowych kadr nauczycielskich.

Efekty:

 • wzbogacenie warsztatu pracy praktykantki o nowe formy i metody pracy;
 • umożliwienie studentce zapoznania się z funkcjonowaniem gimnazjum.
 • poznanie własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności praktykantki;

2. Prowadzenie zajęć otwartych.

   Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli j. angielskiego w ramach spotkań zespołu językowego. Temat: ”We are writing a formal letter”. Samodzielnie przygotowywałam scenariusze zajęć. Oprócz lekcji prowadzonych w obecności nauczycieli anglistów przygotowałam również lekcję otwartą z wykorzystaniem tablicy interaktywnej dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Temat lekcji brzmiał: ”London guide”.

 Miałam możliwość obserwować trzy lekcje otwarte, które zostały przeprowadzone przez innych nauczycieli języka angielskiego z naszej szkoły. Po każdej z nich uczestniczyłam w omawianiu zastosowanych metod i przebiegu lekcji.

   Stworzyłam teczkę zawierającą ciekawe materiały do przeprowadzenia lekcji wychowawczych oraz pomoce dydaktyczne z języka angielskiego. Materiały zostały umieszczone w bibliotece szkolnej i udostępnione wszystkim zainteresowanym nauczycielom. Współpracowałam z innymi nauczycielami w przygotowaniu uroczystości szkolnych w tym scenariuszy tych uroczystości.

Efekty:

 • podniesienie poziomu kształcenia uczniów poprzez wzrost wiedzy kadry nauczycielskiej;
 • doskonalenie umiejętności komunikacji i wymiany doświadczeń;
 • poszerzenie wiadomości na temat metod aktywizujących w procesie dydaktycznym;
 • ułatwienie sobie i innym pracy dydaktycznej.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

   W roku szkolnym 2011/12 przygotowałam program zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych językowo w ramach prowadzonego przeze mnie koła językowego. Aby osiągnąć zamierzone efekty pracy starałam się stosować różnorodne metody pracy, które wymagają od ucznia aktywnej postawy, np. praca w parach lub grupach czy mini-inscenizacje, burza mózgów, dyskusja dydaktyczna. Realizując program skupiłam się na wypracowaniu w uczniach umiejętności swobodnego operowania językiem w różnych sytuacjach. Ponadto chciałam, by nabyli umiejętności językowe poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi (audycje radiowe, filmy) i pisemnymi (wycinki z gazet, fragmenty książek). Praca z niewielką grupą zainteresowanej młodzieży przynosi dobre efekty, gdyż nauczyciel jest w stanie skupić się na każdym uczniu i poświęcić mu wystarczająco dużo uwagi. Poza tym zaangażowanie młodzieży motywuje do ciągłego ulepszania własnych metod pracy i polepszenia jakości kształcenia.

   Dzięki tym zajęciom poszerzyłam wiedzę uczniów na temat zagadnień kulturowych, pomogłam im dostrzec i uznać różnice co pozwoliło mi zrealizować aspekt wychowawczy, jakim jest wyrabianie w młodym człowieku tolerancji. Dodatkowo uczniowie poznali nowe techniki uczenia się i pokonali barierę mówienia w języku obcym.

   Treści zawarte w programie wdrażałam w roku szkolnym 2011/2012 na zajęciach koła językowego. Opracowany przeze mnie program został zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną i wpisany do Szkolnego Zestawu Programów. Program zaadresowany był głownie dla uczniów klasy  III gimnazjum, przeznaczony do realizowania w ramach jednej godziny tygodniowo.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • wstęp
 • cele ogólne
 • cele szczegółowe
 • formy i metody realizacji
 • środki dydaktyczne
 • założenia programu
 • realizację założeń programowych
 • treści nauczania
 • ewaluację

Jako cele ogólne programu przyjęłam:

 • pogłębianie zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności,
 • poszerzanie wiedzy na temat kultury anglosaskiej,
 • kształtowanie wśród uczniów świadomości językowej,
 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • motywowanie uczniów do systematycznego pogłębiania zdobytych wiadomości,
 • przygotowanie uczniów do konkursów,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku angielskim na tematy dowolne,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu,
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności pisania krótkich i długich tekstów użytkowych,
 • pogłębianie zasobu słownictwa,
 • usystematyzowanie wiedzy z gramatyki języka angielskiego.

Szczegółowe cele edukacyjne to:

 • Poszerzenie wiadomości z zakresu gramatyki języka angielskiego oraz utrwalenie już      przerobionego materiału gramatycznego,
 • Rozwijanie sprawności pisania,
 • Uświadomienie roli słownictwa w nauce języka obcego,
 • Zapoznanie uczniów z informacjami dotyczącymi kultury anglosaskiej i geografii Wielkiej Brytanii,
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

Całość podzieliłam na 4 działy:

 • rozumienie tekstu słuchanego
 • mówienie
 • czytanie
 • pisanie

   Proces ewaluacji programu zaczął się już na etapie jego tworzenia. Program został poddany recenzji przeprowadzonej przez nauczyciela języka angielskiego Martę W. i otrzymał pozytywną ocenę. Osiągnięcia moich uczniów w konkursach i na egzaminach pokazał, które cele zostały zrealizowane w pełni, które w części, a które w ogóle nie zostały zrealizowane. W ten sposób mogłam na bieżąco podejmować decyzje o wprowadzaniu zmian np. przez zrezygnowanie z treści wynikających poza podstawę programową.

   Jako ewaluacje sumatywną programu przyjęłam uzyskanie sukcesów na konkursach miedzyprzedmiotowych i szkolnych oraz wyniki egzaminów próbnych i końcowych. Jestem przekonana, że program spotka się z dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, którzy podobnie jak ja pracują z uczniami zdolnymi językowo, gdyż już teraz na podstawie obserwacji i analizy wyników egzaminów próbnych mogę, że cele zostały w większości osiągnięte.

   Mam nadzieję, że program przyczyni się do realizacji zadań otwartych w Programie Wychowawczym Szkoły, zaś umiejętności zdobywane przez uczniów spowodują coraz bardziej świadome posługiwanie się przez nich językiem obcym.

 

Efekty:

 • umiejętność opracowania i wdrożenia własnego programu;
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów;
 • podnoszenie własnych umiejętności dydaktycznych.

 

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

   W latach 2010-12  brałam udział w projekcie unijnym „Ty też potrafisz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Moim zadaniem było prowadzenie zajęć koła języka angielskiego w sposób nieszablonowy i atrakcyjny, tak aby zaciekawić uczestników i wzbudzić w nich chęci do dalszej edukacji. Przyczynił się do tego nowoczesny sprzęt multimedialny, który został zakupiony do realizacji zaplanowanych zadań. Szkoła otrzymała do swojej dyspozycji m.in. tablice interaktywne, projektory multimedialne, wizualizery, telewizory, radiomagnetofony i szereg innych sprzętów audiowizualnych, które szalenie przydały się w realizacji postawionych nauczycielom zadań.

   W roku szkolnym 2009/2010 zostałam wytypowana do sprawowania opieki nad uczniami -zwycięzcami III edycji konkursu” SHOOTING STAR, organizowanego przez Gimnazjum w Brudzewie i Radę Gminy Brudzew. Podczas pobytu w Brukseli pełniłam rolę tłumacza.

   W trakcie stażu i od początku mojej pracy dydaktycznej starałam się wspierać  uczniów i pomagać im także materialnie. Jedną z akcji zorganizowanych przez naszą szkołę była akcja charytatywna na rzecz chorego ucznia. Chcąc pomóc moim wychowankom współpracowałam z takimi instytucjami jak GOPS i GOK.

1.        Organizowałam  wycieczki szkolne i edukacyjne.

   Podczas wycieczek i wyjść staram się zachęcić swoich wychowanków do poznania ciekawych miejsc i ludzi. Staram się by każde takie wyjście owocowało nowymi wiadomościami i wzrostem chęci do samodoskonalenia. Ponadto miałam doskonałą okazję do nawiązania dobrych relacji z moimi wychowankami. Były to przede wszystkim wycieczki do kina na filmy edukacyjne, wycieczki krajoznawcze np. do Malborka oraz wycieczki do Gminnej Biblioteki Publicznej.

Efekty:

 • integracja zespołu klasowego;
 • nawiązanie dobrych kontaktów z wychowankami;
 • kształcenie u młodzieży samodzielności;
 • urozmaicanie sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież;
 • rozbudzenie wrażliwości na piękno natury, wdrożenie zasad  zachowania się;
 • zacieśnianie więzów koleżeńskich,
 • poznanie wartości kulturowych własnego kraju

2.        Organizacja uroczystości szkolnych

   Uroczystości i rocznice szkolne są integralnym i stałym elementem życia zespołu ogólnoszkolnego. Upowszechniają one dorobek kulturowy, sprzyjają aktywności uczniów, kształtują postawy twórcze.

   Organizacja imprez szkolnych ma przede wszystkim spełniać wartości wychowawcze, powinna opierać się na współpracy uczniów i nauczycieli oraz zaspokajać potrzebę aktywności młodych ludzi. Podczas pracy nad przygotowaniem apelu wśród wychowanków kształtuje się poczucie solidarności i współodpowiedzialności za powodzenie przedsięwzięcia.

   W czasie trwania mojego stażu byłam współorganizatorką kilku apeli. W roku 2011/12 był to apel poświęcony obchodom „Walentynek”, apel z okazji „Dnia Kobiet, przedstawienia świątecznego „ Merry Christmas to the World” oraz akademii z okazji zakończenia roku szkolnego i pożegnania klas III. Zaprezentowane na nim zostały szkolne talenty wokalne, taneczne, sportowe i aktorskie.

Efekty:

 • rozwijanie talentów młodych ludzi;
 • pobudzanie aktywności młodzieży;
 • upowszechnianie dorobku kulturowego;
 • nawiązanie lepszych relacji z uczniami.

3.        Działania profilaktyczne i wychowawcze.

   Istotą zadań należących do wychowawcy klasy jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie życiem zespołowym klasy. Prowadząc planową pracę wychowawczą zmierzałam do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły przede wszystkim przez stworzenie zwartego zespołu uczniowskiego. Aby było to możliwe musiałam poznać swoich wychowanków, ich cechy psychiczne, warunki życia, sytuację rodzinną i środowiskową.

   Po otrzymaniu wychowawstwa w roku szkolnym 2008/2009 przeprowadziłam wśród uczniów ankietę na temat ich sytuacji rodzinnej, środowiskowej i materialnej. Następnie przeanalizowałam jej wyniki. Wiedzę na temat moich uczniów uzupełniałam podczas spotkań z rodzicami w trakcie indywidualnych rozmów. Poznanie sytuacji rodzinnej pozwoliło mi w późniejszym czasie zrozumieć pewne zachowania młodych ludzi i ich przyczyny.

   Przez cały okres pełnienia obowiązków wychowawcy klasy starałam się poświęcać dużo czasu na indywidualne rozmowy z uczniami na temat ich smutków i radości. W przypadku pojawienia się problemów wewnątrzklasowych omawialiśmy je wspólnie na godzinach wychowawczych stosując zasadę tolerancji i zaufania. Wspólne wyjścia poza teren szkoły pozwoliły mi na poznanie młodzieży z zupełnie innej strony.

   Niejednokrotnie zwracałam się o pomoc do pedagoga szkolnego. Wspólnie omawiałyśmy możliwe sposoby rozwiązania problemu, rozmawiałyśmy z uczniami starając się znaleźć wyjście z sytuacji. Również rodzice moich wychowanków mogli kontaktować się z pedagogiem w razie pojawienia się niepokojących sygnałów. Razem z panią pedagog proponowałyśmy zarówno rodzicom i uczniom spotkania z psychologiem w szkole.

   Dzięki poznaniu młodzieży nie tylko usprawniłam pracę wychowawczą, wspomogłam również rozwój psychiczny i społeczny wychowanków.

 

Efekty

 • lepsze poznanie uczniów;
 • pomaganie wychowankom w rozwiązywaniu problemów;
 • wspomaganie psychicznego i społecznego rozwoju uczniów;
 • nawiązanie kontaktu z rodzicami, współpraca w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym.
 • poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów

4.        Prowadzenie koła języka angielskiego dla uczniów zdolnych językowo.

   Głównym założeniem koła językowego była organizacja czasu wolnego od nauki, poszerzenie znajomości języka poprzez nabywanie umiejętności komunikatywnego porozumiewania się w języku angielskim. Nauka języka w sposób naturalny w formie zabaw i gier językowych z elementami zagadnień egzaminacyjnych.

Efekty:

 • poszerzenie znajomości języka
 • przełamanie bariery językowej
 • poszerzenie znajomości gramatyki i słownictwa
 • pogłębianie wiadomości zdobytych na lekcjach

5.        Praca z uczniem słabym.

   Wiele czasu poświęcam na pracę z dziećmi mającymi trudności w nauce języka. W celu zapewnienia im warunków do maksymalnego wykorzystania i rozwoju własnych możliwości, prowadziłam konsultacje dla wszystkich uczniów oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I – III. Dawało to możliwość wyrównywania braków. Głównym zadaniem zajęć dodatkowych było stworzenie uczniom możliwości utrwalania poznanych wiadomości i doskonalenia umiejętności tak, aby wykorzystywać je w pełni na egzaminie gimnazjalnym.

   Zwracałam szczególną uwagę na dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych, opracowałam indywidualne karty pracy.

Uzyskane efekty:

 • Moje działania były widoczne już po kilku spotkaniach.
 • Uczniowie systematycznie uzupełniali braki wiedzy, uzyskując pozytywne oceny, wzmacniając w ten sposób poczucie własnej wartości.

6.        Współpraca z rodzicami:

   W podejmowanych przez szkołę działaniach bardzo dużą rolę odgrywają kontakty z rodzicami. Jako wychowawca stale starałam się utrzymywać kontakt i współpracować z rodzicami moich wychowanków, wspierać ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Część rodziców systematycznie uczestniczyła w comiesięcznych spotkaniach z nauczycielami w ty ze mną. Część rodziców przychodziła na wyznaczone wywiadówki. Jeśli zaistniała taka potrzeba kontaktowałam się z rodzicami telefonicznie. Zapobiegło to wytworzeniu się poważnych problemów wychowawczych, gdyż rodzice na bieżąco byli informowani o frekwencji i zachowaniu swoich dzieci. Na wywiadówkach wspólnie omawialiśmy problemy dydaktyczne i wychowawcze oraz planowaliśmy wyjścia uczniów i imprezy klasowe, przeprowadzałam pedagogizację na wybrane przez rodziców tematy. Szkoła jest otwarta na współdziałanie z rodzicami nie tylko w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, ale także na współpracę na rzecz szkoły. Wielu rodziców pomogło tworzyć pozytywny wizerunek naszej placówki uczestnicząc w imprezach szkolnych, sponsorując akcje szkolne czy angażując się w uroczystości szkolne.

Efekty:

 • systematyczna kontrola postępów w nauce, zachowaniu i frekwencji;
 • angażowanie rodziców w działania wychowawcze szkoły.
 • utrzymywanie pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic.

 

 § 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.        Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych:

   Od wielu lat współpracuję z przedstawicielami wydawnictw językowych: Pearson Longman, Oxford University Press, Macmillan czy Express Publishing. Dzięki tej współpracy pozyskałam wiele podręczników i pomocy dydaktycznych, jak książki do gramatyki języka angielskiego czy przykładowe zestawy gimnazjalne, które mogę wykorzystać podczas lekcji. Poprzez korzystanie na zajęciach z różnych materiałów, nie tylko podręczników, uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę, a nauczyciel jest w stanie dopasować ćwiczenia do poziomu umiejętności w klasie.

Efekty:

 • możliwość wykorzystania zróżnicowanych materiałów na lekcjach;
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.

2.        Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną  w Turku.

   W okresie stażu współpracowałam z PPP w Turku. Na wniosek rodziców kierowałam do poradni uczniów, którzy mieli problemy w nauce. Dzięki temu uzyskiwałam specjalistyczna diagnozę oraz opinie dotyczącą kierunków, form dalszej opieki i pomocy dla danego dziecka. Współpraca ta miała na celu dążenie do poszukiwania optymalnych form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej, wykorzystanych w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych.

3.        Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Młodzieżowym Centrum Kariery w Turku.

   Razem z moimi wychowankami brałam udział w warsztatach organizowanych przez MCK w Turku. Były to kilkugodzinne warsztaty mające na celu ukierunkowanie  uczniów  i pomoc w wyborze przyszłego zawodu. Poprzez rozwiązywanie ankiet uczniowie mogli ”zauważyć”, jaki zawód jest dla nich najbardziej interesujący oraz  jaka szkołę należy wybrać, aby dalej się realizować i kształcić. Warsztaty w dużej mierze przyczyniły się do integracji klasy i pozwoliły uczniom bardziej poznać swojego wychowawcę. Myślę, że po takich warsztatach każdy bogatszy o wiedzę potrzebną do dalszego kształcenia, a przede wszystkim poznał samego siebie.

4.        Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

   Moja współpraca z GOPS polegała w dużej mierze na monitorowaniu sytuacji rodzinnej uczniów, wyznaczaniu uczniów zdolnych do stypendiów socjalnych, oraz organizowaniu pomocy finansowej w zakupie podręczników i dożywianiu uczniów.

5.        Współpraca z SU

   Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych i środowiskowych w tym także akcji „Sprzątanie Świata”. Od roku szkolnego 2011/12 jestem również opiekunem SU. Bardzo chętnie wspieram akcje niosące pomoc. Staram się osobiście angażować uczniów w tych przedsięwzięciach. Poza tym SU  naszej szkoły  często brał udział w uroczystościach poza szkołą, takich jak: obchody Święta Niepodległości, obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz innych związanych z naszą miejscowością. Jako opiekun SU zajmowałam się organizacją dyskotek szkolnych i akcji charytatywnych na rzecz chorego ucznia naszej szkoły.

Efekty:

 • podniesienie poziomu własnej wiedzy;
 • nawiązanie współpracy z pracownikami instytucji pomocnych w rozwiązywaniu problemów  rodzinnych;
 • wymiana doświadczeń i wiadomości.
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym
 • pomoc rodzinom z trudnościami materialnymi
 • podnoszenie jakości pracy szkoły

6.        Współpraca z pedagogiem  szkolnym:

   Wychowawca, nawet zaopatrzony w gruntowną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, jest w głównej mierze dydaktykiem. Dlatego współpraca z pedagogiem szkolnym jest konieczna. Dobry nauczyciel-wychowawca zauważa problemy, w miarę swoich możliwości zapobiega im. W międzyczasie sygnalizuje o nich pedagogowi, by wspólnie opracować bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom ucznia.

   Pedagog szkolny jest w stanie odciążyć nauczyciela-wychowawcę w wielu obszarach pracy pedagogicznej. W jednych miejscach wesprzeć, w innych przejąć rolę, a w jeszcze innych współdziałać w osiąganiu zamierzonego celu.

W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły:

 • pomocy w tworzeniu planu wychowawczego klasy i planowaniu tematyki godzin wychowawczych;
 • pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy;
 • organizacji zajęć integracyjnych dla klasy pierwszej;
 • rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym;
 • pomocy w kontaktach z rodzicami;
 • profilaktyki uzależnień i trudności wychowawczych;
 • problemu wagarów uczniów

   Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Myślę, że takie współdziałanie usprawnia działalność wychowawczą i znacznie ułatwia pracę nauczycielowi. Jest również korzystne dla młodzieży potrzebującej wsparcia.

7.        Współpraca z lokalną policją i Sadem Rejonowym w Turku

   Mając na uwadze realizację „Programu Profilaktyki” przez cały okres stażu włączałam się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci, poprzez współpracę z Powiatową Komendę Policji w Turku i Komisariatem w Brudzewie i Sądem Rejonowym. Zaprosiłam policjanta zajmującego się sprawami młodzieży, aby opowiedział gimnazjalistom o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na młodego człowieka, także o zagrożeniach płynących z Internetu. Spotkanie to było dla młodych ludzi niepowtarzalną lekcją, z której mogli wyciągnąć wnioski na przyszłość. Na prośbę Sądu Rejonowego pisałam opinie o uczniach naszej szkoły.

8.        Współpraca z pielęgniarką szkolną.

   Jako wychowawca współpracowałam z pielęgniarką szkolną w celu stałego monitorowania stanu zdrowia moich uczniów.

9.        Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Brudzewie

   Współpraca polegała na organizowaniu wyjść do biblioteki na lekcje biblioteczne i konkursy czytelnicze w celu szerzenia świadomości czytelniczej i zachęcenia uczniów do wypożyczania i czytania książek

Efekty:

 • rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 • zapobieganie uzależnieniom młodzieży (w głównej mierze od nikotyny);
 • zapobieganie wagarom;
 • usprawnienie pracy wychowawcy;
 • wymiana doświadczeń;
 • wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły;
 • wzrost świadomości na temat higieny i zdrowia;

§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej:

  Wszystkie moje działania mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły, własne doskonalenie i działanie na rzecz uczniów, by przygotować ich do radzenia sobie w życiu po zakończeniu edukacji. Praca z dziećmi i młodzieżą zawsze dawała mi wiele satysfakcji. Sukcesy moich wychowanków są również moimi sukcesami i szkoły. Mobilizują mnie one do jeszcze większego wysiłku. Szczególne znaczenie mają tu podziękowania za wybitne osiągnięcia w przygotowaniu uczniów do konkursów:

 • Od p. Dyrektora Gimnazjum w Słodkowie – Jerzego Zygmunta – za przygotowanie uczniów do I,II,  Powiatowego Konkursu Wiedzy o USA; 2011,2012r.
 • Od p. Starosty Powiatu Tureckiego – Dariusza Młynarczyka, Wójta gminy Władysławów i p. Dyrektor Gimnazjum we Władysławowie – Niny Lipert – za przygotowanie uczniów do VIII  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Obcojęzycznej uczniów klas gimnazjalnych Powiatu Tureckiego pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;2010r.
 • Od p. Dyrektora Gimnazjum w Słodkowie – Jerzego Zygmunta – za przygotowanie uczniów do I Powiatowego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej; 2009r.
 • Od p. Starosty Powiatu Tureckiego – Zbigniewa Bartosika, Wójta gminy Władysławów –Krzysztofa Zająca i p. Dyrektor Gimnazjum we Władysławowie – Niny Lipert – za przygotowanie uczniów do IX  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Obcojęzycznej uczniów klas gimnazjalnych Powiatu Tureckiego pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty; 2011r.
 • Od p. Dyrektora Gimnazjum w Słodkowie – Jerzego Zygmunta  oraz Wójta Gminy Karola Mikołajczyka – za przygotowanie uczniów do IV Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej; 2012r.
 • Od p. Dyrektor Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie – Izabelę Gradecką – za wkład włożony w przygotowanie uczestników do II Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „BEE” GOOD AT ENGLISH;  2012r.
 • Od p. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku za przygotowanie uczniów do udziału w Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Turku.2012r.

   Dużą satysfakcję daje mi również fakt, że moje starania i poczynania są zauważane przez dyrekcję szkoły, czego dowodem jest dwukrotne otrzymanie nagrody Dyrektora Szkoły w roku 2009 i 2012 za zaangażowanie i wkład w  pracę dydaktyczno – wychowawczą. Otrzymane podziękowania i pochwały, również ustne, upewniają mnie w przekonaniu, że to co robię, robię dobrze i jest to potrzebne.

Udział w konkursach:

   Zarówno nauczanie języka obcego jak i uczenie się go jest dużym wyzwaniem dla nauczyciela i ucznia. W porównaniu z innymi przedmiotami dodatkową trudnością w nauce języka jest to, że uczeń oprócz sprawności czysto językowych tj. rozumienie mowy, tekstu czytanego, umiejętności pisania i reagowania językowego musi także znać i rozumieć kulturę, tradycje i historię kraju, którego języka uczy się, a więc nauka języka to nie tylko uczenie się słówek czy gramatyki ale bardziej złożona dziedzina. Dzięki organizowaniu i braniu udziału w konkursach uczeń przyswaja dodatkowe i niezwykle ważne informacje w bardzo praktyczny dla siebie sposób, dodatkowym plusem jest możliwość sprawdzenia się, a motywacją uzyskane efekty. Te efekty to przede wszystkim to, że młodzież zaangażowała się w przygotowanie do konkursu, starała się wypaść jak najlepiej na tle klasy i szkoły ucząc się zdrowej rywalizacji. Miała szansę odniesienia sukcesu i zaistnienia na forum społeczności uczniowskiej. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę z języka angielskiego, zaangażowali się w samodzielną naukę.

Moi uczniowie uzyskali wysokie miejsca w następujących konkursach:

 • Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej we Władysławowie – II i III miejsce mojej uczennicy – Alicji Gadomskiej.
 • I Powiatowy Konkurs  Wiedzy  o USA organizowany przez Gimnazjum w Słodkowie – II miejsce mojej uczennicy- Alicji Gadomskiej. Rok szkolny: 2011/2012.
 • I Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Słodków 2009 – organizowany przez Gimnazjum w  Słodkowie  – II miejsce mojej uczennicy- Agnieszki Kurcoby;
 • III Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Słodków 2011 – organizowany przez Gimnazjum w Słodkowie - I miejsce mojej uczennicy- Weroniki Grązik;
 • IV-Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Słodków 2012- organizowany przez Gimnazjum w Słodkowie – II miejsce mojej uczennicy-Karoliny Augustyniak i wyróżnienie dla uczennicy – Aleksandry Kurcoby;
 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA 2012r. – organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku, opieka i przygotowanie uczniów do rywalizacji grupowej.- III miejsce moich uczniów.
 • Konkurs Języka Angielskiego „Shooting Star” organizowanego przez Wójta i Radę Gminy Brudzew- II miejsce mojego ucznia w pierwszej edycji oraz kilka wyróżnień.  Ponadto przez okres trzech lat byłam koordynatorem konkursu w gimnazjum. Oprócz przygotowania uczniów do wszystkich etapów konkursu zajmowałam się oprawą techniczną i wystrojem sali łącznie z drukowaniem plakatów informacyjnych. Pragnę nadmienić, że wielokrotnie uczniowie, którzy zdobywali nagradzane miejsca w konkursach brali w nich udział po raz pierwszy.

   W trakcie mojego stażu napisałam dwa artykuły do gazety „Echo Turku”, w których zdałam relację z przedstawień, które zorganizowałam wspólnie z koleżanką. Moje teksty zostały opublikowane na łamach gazety. Scenariusze z tych przedstawień opublikowałam na swojej stronie internetowej.

   W roku szkolnym  2010/11, zostałam wyznaczona przez Dyrektora ZSG w Brudzewie do sprawowania opieki nad finalistami konkursu „Shooting Star” w wycieczce do Belgii, na zaproszenie  posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. W czasie wycieczki pełniłam rolę tłumacza, zasiadłam również w komisji konkursowej finałowego etapu konkursu, który odbył się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Efekty:

 • ogromna satysfakcja dla nauczyciela i ucznia,
 • poznanie zasad uczciwej rywalizacji,
 • przełamanie własnych barier,
 • poszerzenie wiedzy poprzez czytanie dodatkowej literatury,
 • promocja szkoły,

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.        Opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego i tematów godzin do dyspozycji wychowawcy

   W trakcie stażu latach 2009-2012 pełniłam obowiązki wychowawcy klasy I-III gimnazjum. W opracowanym przeze mnie planie pracy wychowawczej zawarłam założenia Planu Wychowawczego Szkoły biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby klasy. Program ten realizowałam na bieżąco.

W planie pracy wychowawczej uwzględniłam następującą tematykę:

 • organizacja zespołu klasowego,
 • egzekwowanie wypełniania obowiązków szkolnych, higiena, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
 • zapobieganie drugoroczności,
 • kształtowanie osobowości i zainteresowań uczniów,
 • praca opiekuńczo-wychowawcza i prace użyteczne na rzecz szkoły i klasy,
 • tradycje, obchody świąt i uroczystości,
 • życie towarzyskie i kulturalne, sport i turystyka,
 • współpraca z rodzicami,
 • przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

   Na lekcjach wychowawczych poruszałam zagadnienia asertywności, szacunku i tolerancji wobec innych, kultury osobistej, uczciwości i respektowania norm moralnych, punktualności.

   Dużo uwagi poświęciłam procesowi integracji zespołu klasowego. Wspólnie z pedagogiem przeprowadziłam zajęcia integracyjne, dzięki którym udało mi się lepiej poznać uczniów, ich zainteresowania i problemy. Zespół klasowy składał się w większości z chłopców, z których każdy miała swoje zdanie, co prowadziło do kłótni i wzajemnych złośliwości. Na bieżąco starałam się pomagać w rozwiązywaniu pojawiających się problemów wewnątrzklasowych. Rozwiązałam także poważny problem nietolerancji w zespole klasowym. Współdziałałam również z pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły w sytuacjach problemowych, np. w kwestii wagarów uczniów. By im zapobiec często informowałam telefonicznie rodziców o nieobecności uczniów, wymagałam usprawiedliwiania nieobecności w ciągu trzech dni oraz informowałam uczniów jakie konsekwencje ich spotkają w razie braku poprawy frekwencji.

Przygotowywałam uczniów do wyboru szkoły i zawodu, omawialiśmy sposoby poszukiwania pracy i wymagania stawiane młodym ludziom. Moja klasa uczestniczyła w dniach otwartych w wybranych szkołach oraz w spotkaniach z przedstawicielami szkół. W trakcie pracy wychowawczej troszczyłam się o jak najlepsze wyniki moich wychowanków w nauce. Systematyczny kontakt z nauczycielami uczącymi w mojej klasie oraz z rodzicami pomógł mi kontrolować postępy w nauce.

Starałam się również, by młodzież czynnie uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych. Pod moją opieką uczniowie wyjeżdżali na projekcje filmowe.

Moja praca wychowawcza i wszystkie działania zespołowe, w których aktywnie uczestniczyłam, przyniosły oczekiwane efekty.

Efekty:

 • nabycie przez ucznia umiejętności i wiedzy przydatnych w życiu;
 • podniesienie jakości funkcjonowania szkoły poprzez udzielanie młodzieży pomocy w rozwiązywaniu problemów;
 • zwiększenie kontroli nad młodzieżą i jej bezpieczeństwa poprzez wdrożenie programu wychowawczego;
 • nawiązanie dobrych kontaktów z wychowankami;
 • rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • zdobycie nowych doświadczeń w pracy z młodzieżą.

2.        Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

   W czasie trwania stażu dokonałam analizy sytuacji dwóch przypadków z efektami. Jeden dotyczył ucznia z niechęcią do nauki języka, a dugi problemu dominacji i odrzucenia w zespole klasowym. Podjęłam starania, by w sposób racjonalny, ale z wyczuciem i empatią rozwiązać zaistniałe problemy.

W swojej dokumentacji stażu przedstawiam szczegółowy opis tych przypadków.

Podsumowanie.

   W czasie trwania stażu, który trwał ponad dwa lata zrealizowałam prawie wszystkie  założone sobie wcześniej działania. Oprócz tego realizowałam kilka dodatkowych zadań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wykonywane zadania stały się dla mnie natchnieniem do wdrażania nowych pomysłów, które mam nadzieję realizować w przyszłości. Kolejny raz przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego dokształcania się, krytycznego patrzenia na swoje działania, a czasem wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy. W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę swoich możliwości, doceniam jego indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby, czego dowodem są liczne zajęcia prowadzone dodatkowo. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Potrafię dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne, nabrałam pewności siebie w wyrażaniu własnych poglądów i stanowisk w gronie współpracowników. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie dokształcam się studiując czasopisma i publikacje w Internecie.

   Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać status nauczyciela dyplomowanego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, by stawać się coraz lepszym nauczycielem-przewodnikiem po trudnych ścieżkach wiedzy.

   Opisane działania zostały potwierdzone przez dyrektora pozytywną oceną mojego stażu.

mgr Aleksandra Stefańska

— Aleksandra Stefańska

Jedna myśl nt. „SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

2 477 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>